museigruppen

Syftet med verksamheten är att bevara, samla in samt visa medicinhistoriskt material och föremål av medicinhistoriskt intresse och värde samt göra den tillgänglig för allmänhet och personal.

Sammankallande
Margarethe Bylander
Tfn:  073-636 09 70
Övriga
Runa Faxe, Glenn Kvarnryd, Elaine Wennhall, Birgitta Hilding, Ann Christin Ahl, Ewa Göransson, Lena Höök och Lars Eriksson
För apoteksdelen – sammankallande
Eva Mebius  Tfn: 070-4895028
Övriga
Mats Lannsjö, Inger Lethagen, Maud Tillgren, Birgitta Törnkvis, Carina Westberg

Arbetsgrupp för medicinhistorisk dokumentation

Gruppens syfte är att dokumentera och vidarebefordra till framtida generationer kunskap om vården i Västmanland samt att synliggöra vården i Västmanland under 1900-talet och framåt, speciellt sett ur olika yrkesgruppers samt patienters och närståendes till patienter perspektiv, samla självbiografiskt material och bildmaterial för framtida forskning och ansvara för arkivering av inkommet material. 

Sammankallande
Sven-Erik Henriksson
Tfn: 072-303 26 65
E-post: svenerikh916@gmail.com

Arbetsgrupp för medicinhistorisk föreläsningar

Föreläsningsserien ”Vården i Västmanland i ett historiskt perspektiv” syftar till att göra en återblick i och med ingången till ett nytt årtusende, att fånga upp kunskap och erfarenhet hos dem som varit verksamma i vården under ett vårdexpansivt skede samt att synliggöra Sällskapet. Inom ramen för serien genomförs löpande under året föreläsningar med medicinhistoriskt innehåll. Du kan ta del av genomförda föreläsningar på sidan Föreläsningar.

Sammankallande
Olof Wennhall
Tfn: 072-153 05 18
E-post: owennhall@yahoo.se
Övriga
Sven-Erik Henriksson, Gunilla Nordgren

Sala medicinhistoriska arbetsgrupp

Syftet med gruppens verksamhet är att i Sala samla in medicinhistoriskt intressanta handlingar, självbiografiskt material och föremål samt att dokumentera, katalogisera och arkivera detta material för framtida forskning. 

Representant
Birgitta Eriksson
Tfn: 070-251 49 87
E-post: vitmossen@telia.com