Stadgarna
För Medicinhistoriska Sällskapet Westmannia

Antagna vid årsmöten 2020 och 2021

1 § Ändamål

Sällskapet skall verka för att stimulera till att dokumentation sker av vården inom Västmanlands län i vidare bemärkelse, omfattande såväl hälso- och sjukvård, tandvård, omsorgsvård som medicinteknisk utveckling,
att stimulera till forskning inom verksamhetsområdet,
att bedriva museiverksamhet,
att kännedom om verksamheten sprids,
att bedriva arbete för att material, dokumentation och byggnader av värde från hälso- och sjukvården i Västmanland bevaras, samt
att medlemsantalet ökar.

2§ organisationsform och namn

Sällskapet är en ideell förening med namnet Medicinhistoriska Sällskapet Westmannia.

3 § medlemskap

Medlemskap beviljas enskilda personer, föreningar och organisationer som accepterar Sällskapets stadgar och erlägger årsavgift.
Hedersmedlem utses av årsmötet på förslag från styrelsen. Hedersmedlem skall ha uträttat särskilda förtjänster som gagnat Sällskapet. Hedersmedlemskapets längd prövas individuellt.
Utträde begärs av medlem som inte önskar vara medlem. Medlem som inte betalat sin medlemsavgift under två år i följd anses ha utträtt ur Sällskapet. Styrelsen kan utesluta medlem som anses motverka Sällskapets ändamål.

4 § beslutande organ
4 §:1 årsmötet

Årsmötet är Sällskapets högsta beslutande organ. Extra årsmöte kan inkallas. Årsmötet skall hållas före februari månads utgång varje år och behandla endast de ärenden som angivits i kallelsen. Årsmötet utgörs av närvarande medlemmar. Medlem äger en röst. Icke närvarande medlem äger rätt att rösta via ombud med fullmakt. Ordförande är alltid skyldig att rösta, när det behövs för att ett ärende skall kunna avgöras. Om årsmötet inte beslutar annat avgörs utgången genom enkel majoritet. Reservation mot beslut kan lämnas.
Årsmötet leds av den eller de personer som årsmötet väljer därtill. Vid årsmötet förs protokoll som justeras av mötesordförande samt ytterligare två personer. Styrelseordförande väljs på ett år, övriga ledamöter på två år. Valberedningen skall bestå av tre ledamöter varav en är sammankallande.
Kallelse skall utsändas till medlemmar och revisorer senast tre veckor före årsmötet. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före årsmötet.
Uppgifter:
Årsmötet skall:

 • Fastställa föredragningslista
 • Fastställa röstlängd
 • Fastställa resultat- och balansräkning
 • Fastställa medlemsavgift för kommande verksamhetsår
 • Fastställa verksamhetens inriktning
 • Behandla frågan om årsmötets utlysande
 • Behandla frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Behandla motioner och propositioner
 • Behandla verksamhetsberättelse och revisionsberättelse över styrelsens verksamhet och förvaltning för närmast föregående verksamhetsår


Förrätta val av:

 • Mötesordförande
 • Vice mötesordförande
 • Mötessekreterare
 • Två justeringspersoner tillika rösträknare
 • Styrelseordförande
 • Styrelseledamöter
 • Två ordinarie revisorer
 • En revisorsersättare

Valberedning

4 §:2 styrelsen

Styrelsen leder Sällskapets löpande verksamhet och skall bestå av en ordförande och sex till åtta ledamöter. Sammanträde skall ske minst två gånger varje år. Styrelsen är beslutsför då minst halva antalet ledamöter, bland dem ordförande eller vice ordförande, är närvarande. Ordförande eller, vid förfall för denne, vice ordförande beslutar om tid och plats för sammanträden och kallar till dessa. Omröstning sker öppet. Personval kan ske med sluten votering. Skulle lika röstetal förekomma vid omröstning eller votering har ordförande utslagsröst. Ordförande är alltid skyldig att rösta, när det behövs för att ett ärende skall kunna avgöras. Utgången av en omröstning/votering avgörs genom enkel majoritet. Reservation mot beslut kan lämnas. Vid sammanträdet förs protokoll som justeras av mötets ordförande samt en ledamot som sammanträdet utser.

Uppgifter

Styrelsen skall:

 • Utarbeta förslag till verksamhetsinriktning
 • Hålla medlemmarna informerade om verksamheten
 • Utarbeta verksamhetsberättelse med bokslut
 • Meddela medlemmarna tid och plats för årsmöte
 • Kalla till årsmöte
 • Yttra sig över motioner till årsmöte
 • Utse vice ordförande
 • Utse kassör
 • Utse sekreterare
 • Utse de personer som äger rätt att teckna Sällskapets firma
 • Utse de personer som äger rätt att teckna Sällskapets konton


Styrelsen kan

 • Utse arbetsgrupper och funktionsansvariga
 • Föreslå årsmötet hedersledamot
 • Besluta om ekonomisk och/eller verksamhetsmässig delegation till styrelseledamot
 • Besluta om mål för verksamheten vilka skall utgå ifrån Sällskapets ändamål
 • Besluta om budget för verksamheten
5 § stadgeändring

Ändring av stadgar beslutas av två på varandra följande årsmöten. Det ena kan vara ett extra årsmöte.

6 § upplösning av sällskapet

Upplösning av Sällskapet beslutas vid ordinarie årsmöte. Beslutet skall fattas med kvalificerad majoritet (75%) av de närvarande medlemmarna. Vid beslut om Sällskapets upplösande skall handlingar, föremål och ekonomiska medel överlämnas till Region Västmanland.