Studiebesök Nya hjälpmedelscentrum med föreläsning om hjälpmedelsutvecklingen.

Föreläsare:

Monica Living f d anställd vid Hjälpmedelscentrum


Maria Jernberg, informatör


 
 

Föreläsare: Maria Jernberg, informatör och Monica Living f d anställd vid Hjälpmedelscentrum

Datum: 29 nov 2011 samt 18 januari 2012

Ämne: Studiebesök Nya hjälpmedelscentrum med föreläsning om hjälpmedelsutvecklingen.

Plats: Nya hjälpmedelscentrum, Signalistgatan, Västerås

 

Maria Jernberg:
Hjälpmedelsverksamheten är ett ansvar för sjukvårdshuvudmännen. Ansvaret omfattar hjälpmedel som behövs för att varje enskild person själv eller med hjälp av någon annan person skall kunna tillgodose sina grundläggande personliga behov: att klä sig, äta och sköta sin personliga hygien. Man skall kunna förflytta sig, kunna kommunicera med omvärlden, orientera sig i tid och rum, sköta vardagslivets rutiner i hemmet samt kunna gå i skola.

Hjälpmedelscentrums uppdrag:
Landstinget och länets tio kommuner har ett samverkansavtal och ett reglemente avseende hjälpmedelsförsörjningen i Västmanland. Detta styrs politiskt av en gemensam nämnd, som har representanter från landstinget och länets tio kommuner.

Man skall aktivt verka för att hjälpmedel skall ingå som en del i vård- och rehabiliteringskedjan, vilket skall gagna den enskilda brukaren och patienten och ge gynnsamma samhällsekonomiska effekter.

Uppdraget är att Hjälpmedelscentrum skall vara kundorienterat med personal som är lyhörd för kundernas behov och som arbetar serviceinriktat. Vi skall erbjuda hög tillgänglighet med de bärande principerna: närhet, kontinuitet och delaktighet.

Vi skall följa med i den utveckling av hjälpmedel som sker, ny teknik och behandlingsmetoder för att på så sätt ha spetskompetens inom området hjälpmedel och funktionshinder.

Uppdraget kännetecknas av effektivitet, vilket förenar kvalitet, ekonomiskt tänkande och kundnytta. Vi skall genom våra specialistkunskaper om hjälpmedel och handikapp inom området rörelsehinder, kommunikation och kognition kunna medverka till att personer med funktionshinder får hjälpmedel som gör att de kan leva så självständigt liv som möjligt.

Vi skall besluta om bassortiment. Vi skall anskaffa, lagerhålla och underhålla hjälpmedel. Vi för register över hjälpmedel, vem som har hjälpmedlen och var de finns.

Vi skall svara för utbildning och information till våra förskrivare av hjälpmedel och vi skall informera om hjälpmedel till brukare, förskrivare, personal inom vård och omsorg, anhöriga och allmänhet. Vi skall svara för informations- och samordningsfunktioner för inkontinenshjälpmedel.

Inom landstinget Västmanland finns några olika enheter för hjälpmedel, dels vi på hjälpmedelscentrum, dels syncentralen, hörcentralen och aktiv ortopedteknik. Här på Signalistgatan 2 finns hjälpmedelscentrum, de övriga är belägna inom lasarettsområdet.

Vi tillhandahåller hjälpmedel för hemmet, närmiljön och skolan, dock ej för arbetsplatser. För arbetsplatser gäller att man får gå via Försäkringskassan och få hjälpmedel utprovade Det finns arbetsterapeuter som är kopplade till Försäkringskassan, som hjälper till att prova ut hjälpmedel. För ett antal år sedan hade vi ett projekt där vi hyrde ut speciella skrivbord och stolar till arbetsplatser, men det har de hand om själva nu.

Om man behöver ett hjälpmedel och man bor i sitt ordinära boende, dvs i sitt hem, vänder man sig till sin familjeläkare och talar med distriktssköterskan eller arbetsterapeuten eller sjukgymnasten. Om man bor på något av kommunens serviceboende vänder man sig till arbetsterapeuten eller sjukgymnasten inom kommunen.  Detta kan se lite olika ut. En del enheter har egna arbetsterapeuter och sjukgymnaster som finns på plats, andra köper in tjänsten. Inom slutenvården finns arbetsterapeut och sjukgymnast tillgänglig.

På hjälpmedelscentrum har vi specialistkunskaper om hjälpmedel och vi är konsulter till förskrivarna. Vi håller utbildning till förskrivarna och det finns ca 600 förskrivare här i länet. Med förskrivare avses läkare, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och i viss mån sjuksköterskor.

Vi håller lager och distribuerar hjälpmedel i hela länet, reparerar och specialanpassar hjälpmedel, rekonditionerar. Nu håller vi på att bygga upp en butik och utställningsyta för hjälpmedel.

I maj 2010 flyttade vi från lokalerna vid ingång 40 (Centrallasarettet) till Signalistgatan 2 på Hässlö.

Personalkategorier

I dagsläget har vi 12 hjälpmedelskonsulenter med spetskompetens inom ett specifikt område. Det kan se olika ut inom olika landsting men i Västmanland har man fördjupat sig inom ett område. Några jobbar med manuella rullstolar, några med el-rullstolar, några med omvårdnadshjälpmedel. Konsulenterna är antingen arbetsterapeuter eller sjukgymnaster i botten.
Vi har i dagsläget 16  hjälpmedelstekniker, varav några jobbar ute i länet och några här i huset. Två tekniker är stationerade i Köping på grund av stort upptagningsområde. Några tekniker är med vid avancerade utprovningar och specialanpassar hjälpmedel. Tidigare jobbade flera tekniker med den delen men nu har man valt att några specialiserat sig. Vi reparerar både här i huset och i hemmet och ute på särskilda boende. Många servicehus, äldreboende och lasarett köper in hjälpmedel och har serviceavtal genom oss, så att våra tekniker servar sängar och lyftar m m. Ett par tekniker jobbar specifikt med den delen. Teknikerna arbetar även med förebyggande underhåll av en del produkter.


Rullstolar som varit ute hos brukare

På rekonden jobbar personal som återställer alla hjälpmedel som varit ute hos brukare och kommit tillbaka till oss, så att de funktionellt blir i skick som nya. Det kan förekomma någon repa i lacken på ett hjälpmedel som varit utlånat men funktionen skall var som ett nytt hjälpmedel. Det är bra kvalitet på hjälpmedlen vilket gör att de går att använda flera gånger.En del används en kort tid och det är bra att få ut dem igen. Vi återanvänder ca 80% av alla hjälpmedel. Man bättrar givetvis på även utseendet på de använda hjälpmedlen.

Rekondpersonalen har något vi kallar dagjour. Hit kan personer som har hjälpmedel komma för enklare reparationer, punktering, fel på bromsar, trasigt handtag etc. Då kan de komma hit och få hjälp på plats. Det är ett snabbare tillvägagångssätt än att utfärda en arbetsorder till en tekniker först vilket tar några dagar. Dagjouren gäller dock inte specialanpassningar eller avancerade reparationer.

Personalen på rekonden är också med vid det vi kallar för hjälpmedelscaféer. Då brukar rekondpersonal och tekniker hjälpas åt. Man åker ut med en vagn till mötesplatser vid särskilda boenden och utför service på rollatorer och rullstolar framförallt. Man kontrollerar bromsar, sittplatta, säkerhetsspärrar och liknande. Det är ett bra arbete med tanke på att förebygga fallolyckor t ex. Från början var det ett projekt men som fallit så bra ut att man har ungefär två caféer i veckan runt om i hela länet. Personal finns med från mötesplatserna som organiserar det hela. Det fungerade som projekt ett år och sedan två år tillbaka är det permanentat.

Rekondpersonalen bedömer om hjälpmedel som kommer tillbaka är värda att rekonda och återanvända. I övrigt har vi avtal med Frälsningsarmén att vi ställer saker i en container som de kommer och tömmer. De i sin tur kan fixa till en del saker och skicka på bistånd. Det är få saker som behöver slängas. Frälsningsarmén har ett väl upparbetat team som reparerar kasserade hjälpmedel. Tre rollatorer kan t ex bli en osv. De har många kanaler ut i världen och vet var de olika hjälpmedlen behövs bäst. Detta är ett samarbete vi haft länge. Från början var det Röda Korset i Örebro, som kom hit och hämta saker. Det var en drivande man nu pensionär som startade upp det hela. Arbetskraften är personer som av olika anledning har svårt få arbete ute i öppna marknaden.

Hjalpmedelcentrum_2
Tvättmaskinsrum

I samband med flytten till lokalerna på Signalistgatan installerades en ”Getingemaskin”, vilket är ett stort tvättmaskinsrum där man kan tvätta de flesta av våra hjälpmedel. Maskinen rymmer 4-5 rullstolar och den tvättar rent i rätt temperatur så att bakterier dör. Detta är bra sett ur arbetsmiljö. Tidigare fick rekond-personalen stå och tvätta av en stor del av hjälpmedlen med högtryckstvätt.

Lager och transport

I vårt lager har vi ca 12000 artiklar. En del är såklart mer förekommande än andra. En del saker säljer vi till betalande enheter, s k rekvisitionsartiklar. Det är t ex duschpallar och toalettstolsförhöjningar.

Nästan hela vårt arbete är uppbyggt kring ett datasystem, Sesam 2. Förskrivarna gör en beställning på ett hjälpmedel. Sedan styrs det av postnumret vilken dag det skall komma ut en plocklista i skrivarna ute på lagret. Lagerpersonalen plockar ihop hjälpmedlen och ställer det för leverans. Därefter kommer transportörerna och packar bilarna och åker ut. Samtidigt har de med sig hämtorder på de hjälpmedel som inte längre skall användas just för den orten. Det har vi i kundtjänst sorterat. Transportpersonalen lämnar ut de nya hjälpmedlen och hämtar hem de gamla. Idag har vi två transportörer och två lastbilar, en tredje chaufför och lastbil är på gång. Hemleveranserna ökar hela tiden, mycket på grund av lasarettsanknuten hemsjukvård. Många patienter vårdas i hemmet i livets slutskede. Våra transportörer måste kunna en hel del om hjälpmedel och också kunna bemöta människor i olika situationer.

Lagerhållna produkter skall levereras till beställande förskrivare inom fem arbetsdagar. Alla delar i länet har transport en gång i veckan. Beställningsvaror kan ta lite längre tid då vi är beroende av leverantörernas leveranstider.

Kundtjänst

I kundtjänst arbetar jag, Maria Jernberg, och tidigare Monica Living, tillsammans med tre kollegor. Grundbemanningen är två administrativa assistenter, en arbetsterapeut och en sjukgymnast. Från början var det ett projekt där man skulle testa att ha rehabkompetens i kundtjänst. Det fungerar bra och vi avlastar konsulenterna en hel del. Vi svarar på ca 2000 telefonsamtal i månaden, allt från arbetsordrar/felanmälningar, hur man gör för att få ett hjälpmedel, hur man gör när någon avlidit och hjälpmedlen skall lämnas tillbaka och många andra typer av frågor. Vi beställer fika, bokar konferensrum, hjälper till vid utbildningar och studiebesök, beställer arbetskläder och kontorsmaterial.  Kryckor har inte vi hand om. De får man via vaktmästeriet på lasarettet. En del
s k småhjälpmedel har tagits bort ur sortimentet, billigare hjälpmedel som man kan köpa själv, t ex på Varsambutiken.

Vi har rutiner för t ex saker som blivit stulna/försvunnit. Det händer t ex att en rollator blir stulen i tappuppgången och då skall en polisanmälan göras och en kopia skickas till oss, varefter vi lägger det hjälpmedlet på ett utredningslager. Vi har också rutiner för debitering av restvärde när det är aktuellt.

Administrationsavdelning

Vi har en administrationsavdelning där man arbetar med hyresavtal, fakturering, inköp och avvikelsehantering mot leverantörer (felaktiga och försenade leveranser).

IT-avdelningen

På vår IT-avdelning arbetar två IT-tekniker. De har varit med och utvecklat systemet, kan det utan och innan och är ett fantastiskt stöd för oss medarbetare. Vi har ett visst samarbete med landstinget Sörmland vad gäller t ex lager. Om något fattas här kan vi eventuellt köpa av dem osv.

Sammantaget uppgår personalstyrkan till 60 personer, jämn könsfördelning och åldersfördelning 20 till 66 år. De flesta är heltidstjänster. År 1975 var motsvarande siffra 7.5 tjänster. En hjälpmedelsassistent, 1/2 biträde, en förste arbetsterapeut och en arbetsterapeut, en sjukgymnast, en kontorist, ett terapibiträde och en vaktmästare. Då fanns vi på ing 39, det s k AMI-huset, sedan flyttade vi till gamla lasarettet, bottenvåningen, där det sedan blev personalbutik. Sedan flyttade vi tillbaka till ing 39. Därefter skulle rehabiliteringen involveras i varje klinik vilket gjorde att rehab-kliniken lades ned. Då kunde hjälpmedelscentralen flytta tillbaka till ing 39, en trappa upp. Ett år flyttade vi ut och fanns på Västra sjukhuset.

Intressanta data:
253 000 personer är listade hos familjeläkarmottagningar i Västmanland.
Antal uthyrda hjälpmedel april 2011:
El-rullstolar                          920
Rollatorer                        14 000
Manuella rullstolar              5 100
Sängar                              1 700
Personlyftar                         620
TENS apparater                 6 300
Inköpskostnad 2011                         ca 43 miljoner kronor
Omsättning                    ca 85 miljoner kronor
Totalt antal brukare 27 000
Antal arbetsorder Teknisk service/år 20 000
Antal utprovningar av hjälpmedel på
Hjälpmedelscentralen/år 1 400
Antal orderrader per år 32 000
Antal returer per år 23 000
Som jämförelse kan nämnas att år 1975 var inköpskostnaden 4 miljoner kronor.

Vår Publika del

Mitt i Hjälpmedelscentrums lokaler finns en stor yta som vi kallar vår Publika del. I nuläget visar vi en stor del av det som vi själva har i vårt sortiment. Vi har öppet för allmänheten så att de skall kunna komma och se, känna, prova och ställa frågor om hjälpmedel. En del vill komma och titta på vad som finns innan de kontaktar sin förskrivare, och anhöriga vill veta vad som finns att tillgå. Från och med den 1 februari 2012 kommer Publika delen att vara bemannad. Miljöerna i Publika delen kommer att vara föränderliga, ev årstidsinspirerade och med olika teman. Inspirationsdagar och minimässor kommer att anordnas.

Vi samarbetar också med Västerås stad/Bostadsstöd. De har monterat upp en trapphiss som personer kan komma hit och prova tillsammans med sin förskrivare innan en bostadsanpassning skall påbörjas. De har också byggt upp en köks- och en badrumsmiljö och en duschkabin. Kommunen har ingen egen hjälpmedelscentral.

Här på Hjälpmedelscntrum har vi också kognitiva hjälpmedel (stöd för minne och struktur).Vi har en visningslägenhet med inriktning på kognitiva hjälpmedel för äldre.

Visningslägenheten var från början ett projekt med medel från hjälpmedels-institutet och sedan fick vi permanenta det och flytta över det hit när vi flyttade verksamheten till lokalerna på Signalistgatan.

Kök i kognitiva visningsmiljön Kognitiva hjälpmedel och larm

Man kan få en visning av lägenheten med hjälp av en av konsulenterna. I lägenheten visar vi allt från enkla uppmärkningar med lappar och bilder till ganska avancerade tekniska hjälpmedel, som medicinpåminnare etc. Vi visar både produkter som man får köpa själv och som man kan få förskrivet. I kognitiva hjälpmedel ingår även tyngdtäcken. Täckena används till personer med mycket motorisk oro. Vi började med att prova ut sådana täcken år 2009. Man fick låna av oss och sedan var det en försäljningsartikel så att de kunde köpas av betalande enheter efter en utvärderingsperiod. Idag finns de som hyreshjälpmedel. Hjälpmedel för kommunikation och kognition är områden som växer mycket.

Alla påverkas när något händer här på hjälpmedelscentrum. Det är ett flöde hela tiden och det är aldrig långtråkigt. Vi tycker vi har haft chefer som lyssnat och man har fått gehör för synpunkter. Oftast har det varit arbetsterapeuter som haft chefsbefattningen.  Från den 1 feb 2012 går Maria Jernberg in som informatör och skall syssla med studiebesök och den publika ytan.

Just nu är det mycket omvärldsbevakning, bl a i och med Fritt val hjälpmedel som hittills varit ett projekt i olika landsting men som nu blivit permanentat i tre landsting.

Det är väldigt få saker man har egenavgift på gällande hjälpmedel i lanstinget Västmanland. Det är cyklar för barn och åkpåsar.
Man får ha en rollator kostnadsfritt, om man vill ha två får man betala en låneavgift på 500 kr. Man får också betala om man vill ha hjälp med lagning av punktering på elrullstol, manuell rullstol och sulky. Man kan köpa däck och slang, och även få arbetet gjort mot en kostnad.

Som privatperson har man möjlighet att få hyra vissa hjälpmedel en kortare period, upp till två månader, om man t ex får besök av någon anhörig och behöver låna en fristående toalettstolsförhöjning, en rollator eller en rullstol. Vi har ett begränsat utbud med produkter.  De är då inte speciellt utprovade utan man hyr dem på eget ansvar. Det är mycket uppskattat, stor efterfrågan speciellt över större helger, sommar och om man skall resa bort tillfälligt eller liknande. Detta förekommer i flera landsting. Man har märkt att personer med funktionshinder reser mycket mera idag än tidigare. De län som har många sommarturister har mycket större efterfrågan på hjälpmedel att hyra ut.

Vi vill vara öppna, välkomnande och tillgängliga. Verksamheten är öppen måndag till torsdag kl 8-16 och fredagar 8-15 som det ser ut idag.

Nu har vi allt i egen regi. Tidigare hade vi samarbete med Samhall som reparerade åt oss någon period. Det var inte helt enkelt alltid. Det krävde en annan leveranskontroll när hjälpmedlen kom tillbaka. Man behöver inte heller frakta iväg saker och ting.  När det är bråttom går det snabbare att komma igenom hela kedjan. Alla som nyanställs här får gå runt och prya hos varandra på de olika enheterna så att man får förståelse och respekt för varandras arbetsuppgifter och funktioner.

Läs gärna mer på hjälpmedelscentrums hemsida som nås via 1177 eller www.ltv.se/hmc