Arbetsgrupper

museigruppen

Syftet med verksamheten är att bevara, samla in samt visa medicinhistoriskt material och föremål av medicinhistoriskt intresse och värde samt göra den tillgänglig för allmänhet och personal.

Sammankallande
Margarethe Bylander
Tfn:  070-815 66 44
Övriga
Ingrid Hedström, Runa Faxe, Carin Thorsén, Glenn Kvarnryd, Agneta Warren, Ingamay Rolfsman, Birgitta Hilding och Lars Eriksson
För apoteksdelen – sammankallande
Eva Mebius  Tfn: 021-80 46 40
Övriga
Marianne Eckemark, Monica Eketjäll, Margareta Kolsvik, Inger Lethagen, Ing-Britt Olsson, Maud Tillgren, Birgitta Törnkvist

Arbetsgrupp för medicinhistorisk dokumentation

Gruppens syfte är att dokumentera och vidarebefordra till framtida generationer kunskap om vården i Västmanland samt att synliggöra vården i Västmanland under 1900-talet och framåt, speciellt sett ur olika yrkesgruppers samt patienters och närståendes till patienter perspektiv, samla självbiografiskt material och bildmaterial för framtida forskning och ansvara för arkivering av inkommet material. 

Sammankallande
Sven-Erik Henriksson
Tfn: 072-303 26 65
E-post: sven-erik.henriksson@comhem.se

Arbetsgrupp för medicinhistorisk föreläsningar

Föreläsningsserien ”Vården i Västmanland i ett historiskt perspektiv” syftar till att göra en återblick i och med ingången till ett nytt årtusende, att fånga upp kunskap och erfarenhet hos dem som varit verksamma i vården under ett vårdexpansivt skede samt att synliggöra Sällskapet. Inom ramen för serien genomförs löpande under året föreläsningar med medicinhistoriskt innehåll. Du kan ta del av genomförda föreläsningar på sidan Föreläsningar.

Sammankallande
Olof Wennhall
Tfn: 021-18 33 45, 021-17 34 58
E-post: olof.wennhall@regionvastmanland.se
Övriga
Erik Henriksson, Gunilla Nordgren

Sala medicinhistoriska arbetsgrupp

Syftet med gruppens verksamhet är att i Sala samla in medicinhistoriskt intressanta handlingar, självbiografiskt material och föremål samt att dokumentera, katalogisera och arkivera detta material för framtida forskning. 

Sammankallande
Birgitta Eriksson
Tfn: 070-251 49 87
E-post: vitmossen@telia.com